zondag 26 januari 2020

Over omgevingsdialoog planlocatie Stakenborgakker


 

Recent is er een inloopbijeenkomst georganiseerd door de gemeente met betrekking tot de omgevingsdialoog voor de planlocatie aan de Stakenborgakker. Omwonenden hebben inmiddels een terugkoppeling over deze bijeenkomst van de gemeente ontvangen. U kunt er hier meer over lezen en ook de ontwikkelingsmodellen bekijken.

Bij deze het bericht van de heer Hamans, planoloog voor de gemeente Valkenswaard:

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze brengen we u graag op de hoogte van de eerste opbrengst van de omgevingsdialoog voor de planlocatie aan de Stakenborgakker. Tevens blikken we graag vooruit op het vervolg. Tijdens de inloopbijeenkomst is gevraagd naar uw voorkeur voor wat betreft de stedenbouwkundige invulling van de planlocatie. Daarnaast is ruimte geboden om vragen te stellen en/of opmerkingen/suggesties mee te geven.

Opbrengst

Uiteindelijk hebben 9 huishoudens een (directe) voorkeur uitgesproken voor ontwikkelingsmodel 1 tegenover 6 huishoudens die een (directe) voorkeur hebben voor ontwikkelingsmodel 2 (de modellen zijn volledigheidshalve opgenomen in de bijlage). Verder zijn er diverse huishoudens die geen directe voorkeur hebben opgegeven. Aanvullend geldt dat er de nodige suggesties en opmerkingen kenbaar zijn gemaakt. Deze hebben aanleiding gegeven om na te gaan of de ontwikkelingsmodellen zodanig aangepast kunnen worden, dat er mogelijk meer draagvlak voor het plan kan ontstaan. Onderstaand worden de punten die meerdere keren zijn aangehaald uiteengezet en wordt vermeld of er ruimte is om deze mee te nemen in de verdere planvorming.

Handhaven huidig bestemmingsplan

Door verschillende omwonenden wordt opgemerkt dat ze graag het momenteel geldende bestemmingsplan (dat toeziet op zeven woningen) gerealiseerd zien worden. In het verleden is hierover met diverse ontwikkelaars gesproken. Uit deze gesprekken is gebleken dat er op basis van het geldende bestemmingsplan geen belangstelling was om de (incourante) locatie tot ontwikkeling te brengen. Mede als gevolg van de sterk oplopende (exploitatie)kosten, heeft dit tot een heroverweging van de invulling van de locatie geleid. Op basis hiervan zijn er mede vanwege de urgente vraag naar huurwoningen en een gebrek aan alternatieve geschikte locaties voor deze woningen, in 2016 afspraken met Woningbelang gemaakt om ter plaatse 16 huurwoningen te realiseren. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht. De inpassing van de 16 huurwoningen geldt hierbij als randvoorwaarde. Door het wegvallen van de eerder geplande corsobouwplaats, is daarnaast ruimte ontstaan om met 3 aanvullende vrije sector-woningen een passende stedenbouwkundige afronding te realiseren. Deze invulling wordt ook in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen.

Parkeren

Voor wat betreft het parkeren wordt verzocht om in voldoende plekken te voorzien. In dat verband geldt het uitgangspunt dat het plan moet voldoen aan de Beleidsnota parkeernormering. Dit zal in het bestemmingsplan aangetoond worden. Verder wordt aangekaart dat de parkeeroplossing in de gepresenteerde ontwikkelingsmodellen mogelijk onveilig kan zijn. Er zal nader worden verkend of een andere parkeeroplossing tot de mogelijkheden behoort. De geuite wensen om de parkeerplaatsen groen in te kleden en niet in één lange rij te positioneren worden hierbij meegenomen.

Groen

Er is enkele malen verzocht om veel (en afwisselend) groen aan te planten. De gepresenteerde ontwikkelingsmodellen kenmerken zich reeds door een aanzienlijke groenstrook voor de beoogde woningen. De invulling van deze strook (incl. type beplanting) kan na de definitieve stedenbouwkundige opzet van het plan desgewenst in samenspraak met omwonenden verder vormgegeven worden.

Fietspad inclusief sluis

Door diverse omwonenden wordt opgemerkt dat de sluis in het huidige fietspad richting de rotonde vanwege geluid en de luchtkwaliteit gehandhaafd dient te worden dan wel in verband met de veiligheid helemaal opgeheven dient te worden. Opheffen is niet aan de orde aangezien de doorsteek een belangrijk onderdeel vormt van een fietsroute. Een andere suggestie was om het fietspad noordelijker te situeren, zodat de oversteekplaats naar de noordzijde van de rotonde verplaatst zou kunnen worden. Dit is vanwege de beperkte ruimte en het gebrek aan overzicht door de muur niet wenselijk. De huidige sluis zal dan ook als zodanig gehandhaafd worden.

Positionering woningen/tuinen

Er wordt enkele keren verzocht om de (huur)woningen iets verder terug naar de achterliggende muur te positioneren. Dit is vanuit stedenbouwkundig oogpunt onwenselijk en doet afbreuk aan de eenduidigheid van het straatbeeld. Daarnaast zal dit voor enkele woningen leiden tot zeer beperkte tuinen. Door de beoogde groenstrook wordt reeds afstand gecreëerd tot de bestaande woningen. Wel wordt gehoor gegeven aan het verzoek om geen voortuinen voor de huurwoningen te realiseren.

Kleurstelling stenen/dakbedekking/deuren woningen

Door enkele omwonenden is verzocht om de woningen aan te laten sluiten bij de kleurstelling van de bestaande woningen aan de Stakenborgakker. Tevens is verzocht om voordeuren met een neutrale kleur. Deze suggesties worden meegenomen in de verdere planuitwerking.

Muur

Er zijn opmerkingen gemaakt over de staat en functie van de muur achter de woningen aan de Stakenborgakker. Aangezien dit verder geen betrekking heeft op het plan, wordt hier met de betreffende personen separaat contact over opgenomen.

Vervolg

Enkele omwonenden hebben aangegeven enkele concrete voorstellen te hebben en mee te willen denken over een verdere uitwerking van het plan. Deze omwonenden worden op korte termijn uitgenodigd om na te gaan of het plan - met inachtneming van bovenstaande uitgangspunten – geoptimaliseerd kan worden. Mogelijk leidt dit nog tot beperkte wijzigingen van de opzet. Mocht u ook nog mee willen denken en/of iets mee willen geven, dan verzoeken we u om dit per omgaande kenbaar te maken. Op basis van de gesprekken zal de uiteindelijke stedenbouwkundige opzet worden vormgegeven. Deze zal vervolgens met u gedeeld worden en verwerkt worden in een bestemmingsplan. Daarna zal de bestemmingsplanprocedure worden opgestart en bestaat de gelegenheid om uw zienswijzen naar voren te brengen. U wordt hier te zijner tijd van op de hoogte gebracht.

Laatste Nieuws

zaterdag 13 maart 2021
Lichtviering 14 maart: "Alleen loop je sneller, samen kom je verder"

Op zondag 14 maart is de laatste Lichtviering van dit seizoen, zoals gewoonlijk om 19.15u in de Ontmoetingskerk (Julianastraat 12, Valkenswaard). Het thema is: “Alleen loop je sneller, samen kom je verder”. Let wel op de...

Lees meer...

vrijdag 29 januari 2021
"Lichtviering" 7 februari gaat niet door

De organisatie van de "lichtvieringen" in de Ontmoetingskerk in onze wijk meldt dat de viering van 7 februari niet doorgaat:

Lees meer...

zaterdag 16 januari 2021
Digitale workshop Brandveiligheid

De gemeente Valkenswaard organiseert in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een aantal digitale workshops in het kader van brandveiligheid. Thema van deze digitale workshops betreft ‘Hoe brandveilig is jouw...

Lees meer...

Onze Facebookpagina